Seznam vystavovatelů 2015

AGAPO
Posláním neziskové organizace AGAPO je podpora osob se znevýhodněním na otevřeném trhu práce. Naší snahou je, aby i lidé se zdravotním nebo sociálním handicapem mohli žít běžným životem. Společně s klientem pracujeme na odstraňování všech bariér, které tomu brání.
www.agapo.cz

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o.s.
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM zprostředkovává komplexní pomoc lidem s poruchou autistického spektra i jejich rodinám. Nabízíme ranou péči, sociální rehabilitaci, osobní asistenci, pro děti a mladé lidi organizujeme volnočasové aktivity i letní tábory. Zároveň nabízíme další vzdělávání v této problematice lékařům, psychologům nebo pedagogům.
www.apla-jm.cz

Brno for you, z.s.
Brno for you je spolek, který podporuje mládež v oblastech neformálního vzdělávání, osobního rozvoje, vytváření mezinárodního přátelství, popularizuje dobrovolnictví a zvyšuje povědomí cizích kulturách. Jakými činnostmi se tým naší neziskovky zabývá? Spolupracujeme se zahraničními neziskovkami a jinými asociacemi, které jsou zaměřené na různorodé oblasti zabývající se humanitární pomocí, ekologickými problémy, rozvojem dovedností u mládeže.
www.brnoforyou.cz

Dobrovolnické centrum 67
Dobrovolnické centrum 67 nabízí informace o možnostech dobrovolnictví v Brně, ČR i světě. Hlavní snahou centra je propojit zájemce o dobrovolnickou práci a organizace, které dobrovolníky shánějí. Nabízí mladým lidem zázemí pro rozvíjení vlastních nápadů, poradenství při hledání zdrojů pro realizaci jejich projektů, možnost najít "parťáky" pro své aktivity. Najdete zde také přehled volnočasových aktivit a zajímavých akcí v Brně a jeho okolí.
www.dc67.cz

DROM, romské středisko
Organizace DROM, romské středisko je příspěvkovou organizací a poskytuje tyto sociální služby- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROm, terénní sociální práci Brno a zdravotně sociální pomoc.
www.drom.cz

Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z.s.
EYCB je spolkem založeným a vedeným mladými lidmi pro mladé lidi. Jeho posláním je informovat mládež o příležitostech, které jí nabízí Evropská unie a její vzdělávací programy, umožňovat mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti skrze účast na těchto programech a prostřednictvím pořádání mezinárodních projektů, dobrovolnických a volnočasových aktivit podporovat neformální vzdělávání, mezinárodní spolupráci, dialog mezi kulturami a aktivní zapojení (mladých) lidí do společnosti.
www.eycb.eu

INEX-Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. (INEX-SDA, z.s.)
INEX-SDA je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Naším posláním je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Čechách, ale i na celém světě.
www.inexsda.cz

Klára pomáhá
Posláním naší NO je zlepšovat kvalitu života pečujících osob. Pomáháme rodinám a lidem, kteří dlouhodobě pečují o své nejbližší. Jsme tým poradců, kteří mají nejen odbornou kvalifikaci, ale i osobní zkušenost s dlouhodobou péčí. Naše pomoc je určena pečujícím, dlouhodobě nemocným, osobám které ukončily péči a pozůstalým a jejich rodinám.
www.klarapomaha.cz

Klub Suterén
Klub Suterén je zřízen Církví československou husitskou. Sídlíme na Karáskově náměstí 10 a jsme komunitním centrem. Pracujeme s dětmi, mládeží a rodinami. Věříme v etiku, solidaritu a kritické myšlení, což jsou hodnoty, které se snažíme aplikovat do naší práce.
www.husitezidenice.cz

KoPlac, z.s.
KoPlac provozuje v Brně koworkingový prostor. KoPlac je místo, které propojuje komunitu koworkerů v ČR a v zahraničí. KoPlac pořádá akce, přednášky, ale taky poskytuje prostor dalším organizacím a zájmovým spolkům pro jejich akce. KoPlac je místo, které nabízí prostor lidem k seberealizaci, práci a případně k nastartování nových nápadů.
www.koplac.cz

Nová Akropolis o. s.
Nová Akropolis je nevýdělečná organizace, která se věnuje utváření člověka prostřednictvím filozofie. Pořádáme přednášky z oblasti filozofie, umění, historie, psychologie a dalších věd. Stejně jako klasikové i my věříme, že filozofie má praktický smysl a cíl, že zásobuje lidskou bytost drahocennými nástroji, které jí umožňují přístup k moudrosti, a tato moudrost se projevuje objektivně a prospěšně v životě jednotlivců a společností, které ji aplikují v praxi.
www.akropolis.cz

PERLE, o. s.
Rozvíjí potenciál studentů a zvyšuje jejich angažovanost pro společensky odpovědné aktivity. V centru zájmu je příprava mladých profesionálů v oblasti efektivní komunikace a Public Relations. Každý vysoce motivovaný a schopný student s touhou rozvíjet svůj talent, získat cenné zkušenosti v oblasti komunikace i spolupráce s neziskovým sektorem a zapojit se do aktivit v rámci vysoce efektivního týmu bude angažován do projektů, díky kterým se obohatí o praktické zkušenosti a stane se ceněným a vyhledávaným zdrojem pro budoucí zaměstnavatele.
www.perle.webuje.cz

Společně, o.p.s.
Posláním společnosti je podpora rodinného života a mezigeneračních aktivit. Kromě této oblasti je naší hlavní náplní rozvoj a podpora proseniorských aktivit, dále komplexní strategické poradenství a analýzy v oblasti čerpání dotací ze strukturálních fondů. Od roku 2012 jsme členem Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje.
www.spolecne.info

Společnost Podané ruce, o.p.s., Centrum prevence v Brně
Centrum prevence v Brně je součástí Společnosti Podané ruce, o.p.s., která se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti prevence a léčby návykového chování. Centrum prevence v Brně realizuje preventivní programy ve školských zařízeních. Zároveň nabízí odborné sociální poradenství, které je určené dětem, mladistvým, rodičům a široké veřejnosti, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené s užíváním legálních a nelegálních drog.
www.podaneruce.cz/programy-a-pece/primarni-prevence/